Kystkulturlosen Forside  Ta kontakt  Nettstedkart  www.kysten.no
 
 

nyhetsbrev okt 02

D/S Hestmanden er ute av dokken på Bredalsholmen for første gang på 6 år. Norges mest omfattende fartøyvernprosjekt har nå fått egen hjemmeside der man blant annet kan følge restaureringen. http://www.museumsnett.no/hestmanden/

 

D/S Styrbjørn. D/S Styrbjørn beregnes ferdigstilt i 2003. Stålarbeidene på Styrbjørn har pågått i bortimot fire år. De utføres ved Drammen Skipsverksted og skal være ferdig i begynnelsen av desember. Tilbake i Oslo vil arbeidene med innredningen og maskineriet ta til på nyåret. Midler til arbeidene har kommet fra Riksantikvaren, Eivind Eckbos legat og Drammen Sjømannforening. Norsk Veteranskipsklubb håper begge klubbens dampskip, Styrbjørn og Børøysund, kan gå til Nordsteam i Gøteborg sommeren 2004.

 

Regionale NFF-møter Utfordringer knyttet til Sjøfartsdirektoratet var tema på NFFs regionale samling på Østlandet i september. At møtet tok opp et aktuelt tema kunne gjenspeiles i den gode oppslutningen. Samlingen bød på god diskusjon, møte mellom likesinnede og resulterte i et notat til Sjøfartsdirektoratet og Riksantikvaren. Notatet peker på noen av fartøyeiernes utfordringer i forholdet til skipskontrollen. NFF satser på komme i gang med samlinger i flere regioner i året som kommer og er opptatt av at samlingene skjer i nært samarbeid med deltagerne. Vi tar i mot alle konstruktive innspill til aktuelle tema, egnete møtesteder eller ressurspersoner.

 

Årsmøte 2002 De om lag 50 delegatene til NFFs årsmøte i Stavanger var godt fornøyd med arrangementet den siste helgen i september. Innkvartering og møteavvikling forgikk om bord i ”Gamle Salten”, og innkvartering sammen med fagseminarets aktuelle tema ble trukket frem som det mest vellykkede ved arrangementet. Fagseminaret er oppsummert på nyhetsbrevets siste side og årsmøtereferatet er vedlagt.
I løpet av helgen holdt mannskapet på ”Gamle Rogaland” omvisning og viste utstillingen ”Forprosjekt, - restaurering tilbake til 1929”. Forprosjektets sluttrapport kan leses på www.gamlerogaland.no/ (klikk ”restaurering”, deretter ”forprosjekt”). Om bord i ”Hundvaag I” og ”Poseidon” fikk delegatene en guidet tur i Stavangers skjærgård. Styret i NFF gledet seg over at det var mange nye ansikter å se i år. En stor takk til alle som bidro til et vellykket årsmøte!

 

Statsbudsjettet Regjeringen går i statsbudsjettet inn for å øke tilskuddene til fartøyvern med 1 mill. kr. – For  lite, mener NFF, som legger opp til en bred offensiv overfor Stortinget denne høsten. I tillegg til å be om økte bevilgninger til fartøyvernprosjektene, vil foreningen ta opp havneavgift, stortingsbevilgninger på avveie hos Riksantikvaren og inspeksjonsgebyret. Høringene i stortingskomiteene foregår i oktober og november.

 

Riksantikvaren

Tilskudd til fartøyvern. Rundskrivet ”Tilskotsordningar for 2003” med orientering om bl.a. Riksantikvarens støtte til fartøyvernprosjekter er nå tilgjengelig. Punktene i rundskrivet med betydning for fartøyeiere er ”2.1 Tilskot til kulturminnetiltak” og ”2.5 Tilskot til  kystkultur og fartøyvern”. Søknadsfristen er som vanlig 31. desember. ”Tilskotsordningar for 2003” og søknadsskjema fås ved henvendelse til Statens forurensningstilsyn, Publikasjonsbestilling tlf. 22 57 34 00, eller lastes ned her: http://odin.dep.no/md/norsk/regelverk/index-b-n-a.html For fartøyeiere som er i tvil om hva søknaden skal inneholde kan det være nyttig å lese heftet ”Økonomisk støtte og avgiftslette, om støtte- og fritaksordninger for eiere av verneverdige fartøy”, som er en orientering fra NFF. Heftet fås ved henvendelse til sekretariatet.

 

Miljøverndepartementet

Ny lov om rett til miljøinformasjon. Regjeringen har lagt frem et lovforslag som er til behandling i Stortinget i høst. Loven gir alle borgerne lovfestet rett til å få miljøinformasjon, både fra offentlige myndigheter og fra offentlige og private virksomheter. Inkludert i ”miljø” ligger kulturminnefeltet, takket være Kulturvernets fellesorganisasjons (KORG) arbeid for å få kulturminnefeltet inkludert i loven. Miljøvernminister Børge Brende oppfordrer folk til å bruke loven aktivt. Fra MD heter det at retten til informasjon er en grunnleggende demokratisk rettighet og samtidig et nødvendig virkemiddel i miljøvernpolitikken. Loven vil være viktig for miljøvernorganisasjoner og media i arbeidet med å spre informasjon. Loven innebærer nye plikter for privat virksomhet til å gi ut informasjon og at det offentlige får en plikt til å ha kunnskap om og oversiktsinformasjon om miljøet, og gjøre den lett tilgjengelig for allmennheten. Representanter fra miljøorganisasjoner, mediene, næringsliv og forbrukerorganisasjoner skal være ”dommere” i en klagenemnd for vurdering av klager på oppfølging av loven i privat virksomhet. Les hele lovforslaget her: http://odin.dep.no/md/norsk/publ/otprp/022001-050008/index-dok000-b-n-a.html

 

Kulturminnefond Sekretariatet for Kulturminnefondet legges til Røros, melder Miljøverndepartementet. Begrunnelsen er at Røros har bygd opp kulturminnekompetanse på bakgrunn av å være verdensarvområde,  i tillegg til at byen har egen byantikvar og museum. I 2003 er fondsavkastningen beregnet til 6,5 mill. kr, hvorav 5 mill. kr. skal benyttes til kulturminnetiltak og hele 1,5 mill. kr til driftsutgifter.

 

Sjøfartsdirektoratet

Inspeksjonsgebyret Sjøfartsdirektoratet uttaler seg tvetydig om inspeksjonsgebyret. Som kjent ønsker Sjøfartsdirektoratet å kreve inn inspeksjonsgebyr fra eiere av verneverdige fartøy, men saken er foreløpig utsatt. Fra Sjøfartsdirektoratet har NFF fått signaler om at det blir innført en ny ordning der eiere av fartøy med verneverdig status og passasjersertifikat må betale halve gebyret, mens verneverdige fartøy uten passasjersertifikat fritas. Samtidig har sjøfartsdirektøren i møte med NFF uttalt at saken ikke er avgjort enda. Sjøfartsdirektoratet og Riksantikvaren skal møtes i november, og  Miljøverndepartementet har bedt Sjøfartsdirektoratet utsette nye ordninger til etter dette møtet.  

 

Krav om grunnleggende sikkerhetsopplæring for underordnet personell. Kravet gjelder bare de som inngår i bemanningsoppgaven. Mannskap uten sikkerhetsopplæring kan ikke ha plikter i sikkerhets- eller beredskapsfunksjoner, melder Sjøfartsdirektoratet i et høringsnotat. Les hele høringsnotatet her: http://www.sjofartsdir.no/upload_attachment/Hoeringsbrev_ny_kvalifikasjonsforskrift.doc eller kontakt Sjøfartsdirektoratet, tlf: 22 45 45 00.

 

Sertifikatgrensen for maskinister heves fra 300 kW til 750 kW. Bakgrunnen for å heve sertifikatgrensen er at direktoratet ønsker mest mulig harmonisering i forhold til STCW95 konvensjonen. Sjøfartsdirektoratet finner det hensiktsmessig å sette sertifikatgrensen for maskinister til 750kW slik det er fastsatt i STCW95 konvensjonen i regel III/1 og III/2, melder Sjøfartsdirektoratet i samme høringsnotat som refereres i forrige punkt.

 

Lønnskompensasjon for sjøfolk. Stortinget bevilget penger refusjonsordning for rederiene for 2002.  Lasteskip, passasjerskip og slepebåter som ikke driver i petroleumsvirksomhet kan motta 12% refusjon. Grunnlaget for refusjon er brutto utbetalt lønn for alle sjøfolk på skipet som er skattepliktige til Norge, har rett til sjømannsfradrag og der lønnen er innberettet til Pensjonstrygden for sjømenn. Med rederi menes den som har redernummer i Pensjonstrygden for sjøfolk. Rederiene må registrere skipene som er refusjonsberettiget. Dette gjøres ved å fylle ut et registreringsskjema. Krav om refusjon fremmes hver termin  (6 ganger i året) på eget skjema. Neste frist er 20. november. Her er det foreløpig penger å spare for fartøy med lønnete sjøfolk, men regjeringen har foreslått å avvikle ordningen i statsbudsjettet for 2003. Begge skjemaene og mer informasjon fås ved henvendelse til Sjøfartsdirektoratet, tlf: 22 45 45 00.

 

Den kulturelle skolesekken

Kulturvernets fellesorganisasjon melder om den kulturelle skolesekken: Stortinget har nevnt særlig den kulturelle skolesekken som et tiltak som skal få midler ved den nye fordelingen av tippeoverskuddet i 2003, og i statsbudsjettet stipuleres dette til kr 60 millioner. Vi har lykkes med å få kulturvern (”lokal- og kulturhistorie”) inn som et likestilt tema til skolesekken, slik at både museene og frivillige er aktuelle bidragsytere. Innholdet i skolesekken skal settes sammen lokalt. Det er klare forpliktelser til at det er langsiktighet i dette arbeidet, noe finansiering gjennom tippeoverskuddet også åpner for. Interesserte bidragsytere kan kontakte kulturadministrasjonen i sin fylkeskommune.

 

ANNET

 

Små kystlasteskip i tilbakegang. Bare det siste året har tre tidligere kystlasteskip blitt solgt ut av landet. Den siste var brønnbåten Frøyvaag, - det forhenværende lastedampskipet Trafikk 7. Riksantikvaren har ingen små fraktefartøyer i stål på vernelisten sin. Av de bevarte kystlasteskipene er alle i tre og de aller fleste er forsøkt tilbakeført til seilversjon. Ingen er bevart som lasteskip. Skal et slikt eksemplar bevares som lasteskip begynner tiden å bli knapp.

 

Norsk Sjøfartsmuseum i mangler penger. Økte pensjonsutgifter har ført til den akutte mangelen, men sviktende besøk bidrar også til dårlig økonomi. Bygningsmassen og utstillingene har behov for opprustning, men kommunen vil ikke love mer penger.

 

Rekonstruksjon av den tredje Gokstadbåten. Under utgravningene av Gokstadskipet inneholdt skipet rester etter tre mindre båter. To av dem er rekonstruert. Nå vil dr. art. Terje Planke og båtbygger Svein Erik Øya gi seg i kast med den tredje lettbåten. Noe av hensikten med prosjektet er å bygge opp lokal kompetanse. Båtbyggerne ønsker å studere båten og tiden den ble laget i gjennom handling, dvs. gjennom å utføre håndverket i forbindelse med byggingen, og ikke studere den som symbol på vikingtiden.

 

Skipsvrak funnet. Vrakrestene etter den svenske skonnerten ”Ester” som forliste ved Teisholmen utenfor Tvedestrand under storm i 1917 er funnet av dykkere tilknyttet Forlishistorisk forening. I følge nedtegnelser fra tollprotokollen var ”Ester” på vei fra Kristiansand til Polen lastet med feltspat.

 

Neste nyhetsbrev kommer ved årsskiftet.

___________________________________________________

Skrevet av Norsk Forening for Fartøyvern 04.11.2002 kl. 15:13

 Nyhetsbrev september 2002 WEB.doc

Kystkulturlosen, Forbundet KYSTEN, Skur 28, Nordre Akershuskai, 0150 Oslo
Tlf 22 42 42 82, Fax: 22 41 53 15, forbundet@kysten.no

Støttet av norsk kulturfond
Utviklet av Electric Farm ASA