Kystkulturlosen Forside  Ta kontakt  Nettstedkart  www.kysten.no
 
 

Lover/forskrifter

Tekster, lover og forskrifter rettet mot bevaring av fartøyer

Holme, Jørn (red) 2001:
Bind I og II: Kulturminnevern. Lov, forvaltning, håndhevelse. Økokrim 2001

Riksantikvaren 2002:
Riksantikvarens Handlingsplan for fartøyvernet 2002 – 2006

Riksantikvarens rapporter nr. 25 1998:
Flytende kulturminner. En innføring i fartøyvern.

Rundskriv:
Miljøverndepartementet:
Rundskriv T-1/2001 Tilskotsordningar for 2002

Lover:
Miljøverndepartementet 2001 (1978):
Lov om kulturminner.

Justisdepartementet 2002 (1967):
Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker.


Forskrifter:
Finansdepartementet:
Forskrift om refusjon av avgift på mineralske produkter og elektrisk kraft som leveres til bruk i verneverdige fartøy, museumsjernbaner, tekniske og industrielle kulturminner og tekniske anlegg på museumssektoren

Finansdepartementet:
Forskrift om fritak for merverdiavgift vedrørende reparasjon, vedlikehold og ombygging av skip og luftfartøyer.

Nærings- og handelsdepartementet:
Forskrift om oppkreving av gebyr til statskassen for besiktelser, sertifikatutstedelse mv. som foretas i henhold til sjødyktighetsloven mv. 2. februar 1996 nr. 115

Fiskeridepartementet:
Forskrift om tildeling av tilskudd til kondemnering for fiskefartøy i 2001.

Miljøverndepartementet:
Forskift om forbud mot utslipp av kloakk m.m. fra skip i vassdrag og kystnære områder. 12. juni 1998 med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6

Sjøfartsdirektoratet:
Forskrift om bygging av passasjer- og lasteskip og lektere. 19.10.1992

______________________________________

Skrevet av Forbundet KYSTEN 07.11.2002 kl. 18:50

Kystkulturlosen, Forbundet KYSTEN, Skur 28, Nordre Akershuskai, 0150 Oslo
Tlf 22 42 42 82, Fax: 22 41 53 15, forbundet@kysten.no

Støttet av norsk kulturfond
Utviklet av Electric Farm ASA