Kystkulturlosen Forside  Ta kontakt  Nettstedkart  www.kysten.no
 
 

Kulturminner langs kysten

Riksantikvarens rapporter nr. 27. 1999 ”Gjennom prosjektet ”Vern av faste kulturminner langs kysten” har Riksantikvaren fredet et representativt utvalg kystmiljøer langs hele norskekysten fra svenskegrensen til grensen mot Russland. De utvalgte miljøene blir presentert i dernne rapporten sammen med en kulturhistorisk beskrivelse av kystkulturen. Hensikten med rapporten har vært å gi et bilde av det mangfold av virksomheter og kulturminner som kystkulturen representerer, fra feriekulturen i Oslofjorden til laksefiskeværet i Finnmark, fra skipsbyggeriet på Sørlandet til handelsstedet i Nordland, og om mulig anspore til videre arbeid på feltet.” Dette sies om innholdet i Riksantikvarens rapporter nr. 27 1999.

Fredningslisten
Riksantikvaren konkluderer i rapporten med at:
"Kulturminner; med tilknytning til virksomheter langs kysten, er lite representert på listen over fredete bygninger og anlegg. Kystkulturens og sjøfartens betydning for Norge er slått fast, men dette gjenspeiles fremdeles ikke av Riksantikvarens fredningsliste. Fredningslisten skal ideelt sett kunne gi et bilde av landets totale kulturhistorie, men den er i dag mangelfull når det gjelder en rekke type kystmiljøer. Dette gjelder spesielt miljøer som representerer hverdagslivet og virksomheter langs kysten, så som fiskerhavner, fiskevær, husmannsplasser, skipsbyggerier, naustmiljøer, kai- og slippanlegg m.m."

Denne konstateringen av Riksantikvaren viser at det er veldig viktig at vi arbeider for at kystkulturen skal få sin rettmessige plass i vår kulturhistorie.  For å rette noe på denne skjevheten gjennomførte Riksantikvaren  prosjektet "Vern; av faste kulturminner langs kysten" i 1999, men det er langt fra nok.

______________________________________ 

Skrevet av Forbundet KYSTEN 08.11.2002 kl. 13:48

Kystkulturlosen, Forbundet KYSTEN, Skur 28, Nordre Akershuskai, 0150 Oslo
Tlf 22 42 42 82, Fax: 22 41 53 15, forbundet@kysten.no

Støttet av norsk kulturfond
Utviklet av Electric Farm ASA