Kystkulturlosen Forside  Ta kontakt  Nettstedkart  www.kysten.no
 
 

Begreper

    KYSTLEDER
 Den Norske Turistforening, Friluftsrådenes Landsforbund og Forbundet KYSTEN ønsker å legge forholdene til rette for et enkelt, miljøvennlig friluftsliv i kystsonen som er tilpasset bruken av tradisjonelle ro- og seilbåter. I den sammenheng har vi lansert og satt ut i livet ideen om en kystled med enkle overnattingssteder/åreskifter med en avstand av en dags ro eller seiling mellom hver.

Ideen er hentet fra tidligere tiders "åreskifte".; Før var det ingen som reiste bare for fornøyelsens skyld, de hadde et ærend å utføre. Og foregikk reisen over lengre strekninger måtte den reisende skifte både rorkar og båt. Ved åreskiftene lå det gjerne et gjestgiveri hvor de reisende kunne hvile ut eller vente på god bør.

Kystleden gir deg muligheten til å oppleve skjærgården på en miljøvennlig måte - med robåt og enkel overnatting. Gjennom kystleden ønsker vi å formidle kystkultur og gi informasjon om natur og friluftsliv. Vi ønsker å komme fram til en fornuftig bruk av offentlige eiendommer som ikke lenger tjener sitt opprinnelige bruk, som f.eks. fyrene og forsvarets eiendommer.

BEGREPSFORKLARINGER 

Kystled En fellesbetegnelse for tilretteleggingstiltak for ferdsel med eller uten overnatting langs kysten både til vanns og til lands. Dvs. at kyststier også er inkludert i begrepet. Kystleden skal primært legges til rette for ikke-motorisert ferdsel.

Kyststi Er turstier eller turveier for ferdsel til fots, med sykkel ol. til lands i tilknytning til kystområder.

Åreskifte En naturlig dagsetappe for ikke-motorisert ferdsel med båt i et kystledopplegg.

 Kystleden er åpen for allmennheten. Alle kan ferdes langs kystledene etter reglene i Friluftsloven. Ferdsel skjer på eget ansvar. Overnattingen er rimelig og må normalt forhåndsbestilles.

Arbeidet med kystleder er et samarbeidsprosjekt mellom Den Norske Turistforening, Forbundet KYSTEN og Friluftsrådenes Landsforbund. De tre organisasjonene har etablert en arbeidsgruppe som arbeider for å fremme og koordinere kystledarbeidet.

______________________________________

 

Skrevet av Forbundet KYSTEN 17.06.2004 kl. 10:38


Kystkulturlosen, Forbundet KYSTEN, Skur 28, Nordre Akershuskai, 0150 Oslo
Tlf 22 42 42 82, Fax: 22 41 53 15, forbundet@kysten.no

Støttet av norsk kulturfond